Odstranění a sanace plísní

Co jsou to plísně?

Náš postup likvidace a sanace plísní.

Důvody pro měření a analýzu vlastností vzduchu.

 

Co jsou to plísně

Plísně jsou mikroskopiské houby, které rostou v podobě mnohobuněčných vláken, které rostou všude, kde je dostatek vlhkosti a v rozsáhlém spektru teplot. Existuje nespočetné množství kmenů těchto hub. V odborné literatuře se uvádí, že je zjištěno až 180 000 druhů plísní. Rozmnožují se sporami, jenž jsou rozmnožovacími útvary, které na vlhkém místě s živinami vyklíčí a poté do okolí uvolní opět zralé spory, které jsou malé a lehké a jsou unášeny vzduchem. V prostorách s vysokou koncentrací spor se stává prostředí pro člověka velmi nebezpečné. O negativním působení plísní na člověka a její nebezpečnosti se toho již napsalo mnoho, proto je boj s plísněmi v různých podobách v poslední době velmi intenzívni. Naše firma se zaobírá likvidací plísní na stěnách v bytových i nebytových prostorách v rámci své stavební činnosti. Při provádění sanačních prací v místech napadených plísněmi jsme se v rámci záručních podmínek byli nuceni vážně zaobírat otázkou prevence vzhledem k tomu, že pouze odstranit plíseň a ošetřit místo jejího výskytu zdaleka nestačí! Proto kromě odborné sanace plísní provádíme analýzu vzniku plísní a hlavně pak odstranění příčin jejich vzniku!

 

Náš postup likvidace a sanace plísní

Provedení analýzy příčiny vzniku plísně

K těmto účelům provádíme v napadené místnosti měření, která porovnáváme s požadavky ustanovenými ČSN 73 0540 – Tepelná ochrana budov

a) koncentrace výskytu CO2

b) relativní vlhkost vzduchu

c) úroveň rosného bodu

d) teplotu v místnosti

e) v případě podezření, že možnou příčinou mohou být tepelné mosty ev. stavební netěsnosti nebo konstrukční chyby, provedeme termovizní prověření tepelných poměrů stěn

Z naměřených hodnot jednotlivých provedených měření  porovnáním s hodnotami požadovanými ČSN 73 0540 jsme posléze schopni stanovit diagnózu vzniku stávající plísně a určit preventivní opatření pro zamezení opětovného vzniku nových plísní poté, co stávající odstraníme. 

Plíseň se v bytových prostorách nejčastěji vyskytuje jako důsledek nevhodného užívání bytu nevhodným vytápěním a větráním po uskutečnění revitalizačních opatření na domech t.j. po zateplení obálky domu a výměně klasických oken za nová vzduchotěsná plastová okna, kdy přirozená výměna vlhkého vzduchu by měla být změnou zvyklostí v užívání nahrazena častějším a intenzívním větráním místností, což se v praxi provádí jen zřídka a uživatelé bytů si příliš neuvědomují, že zvýšený výskyt neodvětrané vodní páry z ovzduší se projeví její kondenzací a vsáknutím do zdí bytu. Tím vzniká živná půda pro plísně. Nevětrané, vydýchané prostředí bytových prostor pak navíc podporuje nejenom tvorbu a růst plísní, ale zároveň velmi negativně působí na zdraví člověka zvýšenými pocity únavy, bolestmi hlavy, celkovou slabostí a možným přímým působením na zdraví příznaky kožních a plícních onemocnění, projevy alergií. Vydýchaný, nevětraný prostor identifikujeme proměřením zvýšené koncentrace výskytu CO2. Ještě důležitější pro pravděpodobnost vzniku podmínek pro vznik a rozšíření plísní je hodnota okamžité relativní vlhkosti a naměřené průměrné teploty v bytovém prostoru. Souhrn naměřených negativních hodnot těchto veličin je zároveň pro nás vodítkem pro stanovení léčebné diagnózy bytového prostředí.

 

Provedení mechanické likvidace plísně

Vzhledem k tomu, že plísně se nesmí stírat na sucho, používáme k mechanickému odstranění mokrou cestu. Podle rozsahu napadeného místa je někdy nutno oklepat napadenou omítku až na zdivo a odstranit nebo očistit kontaminovaný podklad. Následuje dokonalé vysušení a prohřátí těchto míst za pomocí vysoušečů a ohřívačů.

Vysušené místo opatříme speciálním protiplísňovým penetračním nátěrem, který obsahuje dlouhodobě působící protiplísňové přísady (MEM, Penad H a podobně ).

V případě potřeby provedení nové omítky se tato provede v sanační verzi samozřejmě s protiplísňovou přísadou. Rovněž finální malby a nátěry provádíme v protiplísňové variantě. S našimi klienty jsme po provedení těchto sanačních opatření v periodickém kontaktu v rámci kontroly účinnosti námi provedené práce a ev. provedení opětovného měření výskytu CO2, relativní vlhkosti, teploty a rosného bodu v rámci prevence na základě požadavků našich klientů.

Cenu za naše služby vždy stanovujeme na základě dohody s objednatelem v souladu s rozsahem potřebných měření a praktických opatření.

 

Definice námi měřených veličin a důvody, proč provádíme měření a analýzu vlastností vzduchu v daném prostředí!

Vlhkost je základní vlastností vzduchu. Vlhkost vzduchu udává, jaké množství vody v plynném stavu, což je vlastně vodní pára, obsahuje dané množství vzduchu. Množství vodní páry je ve vzduchu proměnlivé. Vlhkost rozlišujeme na absolutní a relativní. V praxi měříme hlavně relativní vlhkost vzduchu, která udává procentuální poměr mezi okamžitým množstvím vodních par v měřeném vzduchu a množstvím par, které by měl měřený vzduch o stejném tlaku a teplotě při plném nasycení vodními párami. Absolutní vlhkost vzduchu je měrná hmotnost vodní páry obsažená v jednotce objemu měřeného vzduchu. (nejčastěji gram na metr krychlový)

Rosný bod (teplota rosného bodu) je teplota, při které je vzduch maximálně nasycen vodními parami (relativní vlhkost vzduchu dosáhne 100 %). Pokud teplota klesne pod tento bod, nastává kondenzace. Teplota rosného bodu je různá pro různé absolutní vlhkosti vzduchu: čím více je vodní páry ve vzduchu, tím vyšší je teplota rosného bodu, čili tím vyšší teplotu musí vzduch (a pára) mít, aby pára nezkondenzovala. Naopak pokud je ve vzduchu vodní páry jen velmi málo, může být vzduch chladnější, aniž pára zkondenzuje. Vzduch za určité teploty může obsahovat jen určité množství vodních par. Čím je teplota vzduchu (a tím i páry) vyšší, tím více páry může v jednotce objemu být, aniž začne pára kapalnět. Pokud se vzduch začne ochlazovat, vodní páry začnou kondenzovat.

Měřením zároveň zjišťujeme, zda tepelná izolace oken, okenních rámů, tím též ostění oken a přilehlých stěn, splňují tepelněizolační podmínky do té míry, aby se na nich nezvyšovala povrchová vlhkost na 80% a více procent, kdy jsou již splněny předpoklady pro růst plísní.

 

ZAČÁTEK STRÁNKY